Ten Common Principles

The Ten Common Principles van de The Essential Schools dienen als vertrekpunt voor de dagelijkse onderwijspraktijk en zijn geïntegreerd in het handelen van leraren en leerlingen. ‘Het gaat erom dat onze leerlingen en studenten tot integere leiders worden opgeleid en goed burgerschap leren’.

Over Essential Schools

Parker SChoolIn elke Essential School leren leerlingen zichzelf, de ander en de wereld om hen heen kennen én verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Dat begint bij leraren die vanuit passie, betrokkenheid en autonomie handelen en leerlingen die leren verantwoordelijkheid  te nemen en relaties aan te gaan met elkaar en met de gemeenschap waarin ze deel van uitmaken. Die relaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en fatsoen. In elke Essential School vormen kleine en grote mensen samen een hechte leer- en leefgemeenschap. De uitgangspunten (Ten Common Principles) zijn daarin helder en sturend.

 

 

Learning to use your mind well

Het belangrijkste dat een Essential School beoogt is jongeren te leren hun hersens te gebruiken en te leren denken. In het filmpje maken jongeren hun eigen definities van ‘je hersens goed leren gebruiken’ De zorgvuldig gekozen inhoud van een les is van belang, maar het gaat er vooral om de beoogde ‘leerervaring’ op te doen. Daarbij zijn ook niet-inhoudelijke doelen van belang: ‘teaching the whole character

Less is more

Het is beter om één ding goed te doen dan een heleboel half. Gestreefd wordt naar diepgaande leerervaringen. Leerlingen omarmen in drie maandelijkse thema’s de grote problemen van deze wereld en verwerven daarin diepgaand inzicht. ‘Wat je doet, doe je goed’, is de standaard voor leraren en leerlingen. ‘Je gaat daarmee door tot je het beheerst’, waarvoor tijd wordt genomen. Verandering van inzicht en opvatting is een essentieel onderdeel van leren. Niet omdat je hebt gefaald, maar omdat je het beste uit jezelf wilt halen. Je krijgt daarvoor alle tijd en support van je docent in de vorm van adequate en relevante feedback.

School goals should apply all students

De ambitie van leraren is dat alle studenten afstuderen en ‘klaar zijn’ voor hun universitaire opleiding. Veel leerlingen komen uit ‘poverty wijken’ en zijn vaak de eerste uit een gezin die gaan studeren. Hun leraren leggen hoge standaards aan en staan zelf model voor een goede student door gedisciplineerd, georganiseerd en goed voorbereid te zijn. Het seniorjaar is ingericht rond drie geïntegreerde thema’s, waarover ze een foto- en mondelinge presentatie maken. Het team gelooft in de capaciteiten van hun studenten en de wil hun talenten tot ontplooiing te brengen.

 Personalization

Leerlingen krijgen alle aandacht en structuren om zichzelf te ontwikkelen. Leraren nemen tijd voor gezamenlijk gesprekken over het curriculum, assessments en de behoeften van leerlingen. Door zoveel mogelijke gegevens over een kind te gebruiken ontwerpen zij voor elke leerling de juiste lesconcepten. ‘Een leerling goed kennen betekent de mogelijkheid je af te kunnen vragen of kinderen echt werken met het potentieel dat ze in zich hebben en wat jij als leraar er aan kan doen om dat te realiseren of dat je ze overvraagt’.

The student as worker, teacher as coach

Dit filmpje illustreert het principe van partnerschap en krijgen studenten de kans hoe te leren en daarmee zichzelf te onderwijzen. De docent hen als onderzoekers, ‘en onderzoekers laten zich niet vertellen wat te doen’.Er zijn wel 10 miljoen verschillende manieren om te leren en peer-relaties worden gebruikt als basis voor het leren. ‘Alleen als er een probleem is, kom ik erbij’. Hierdoor bouwen de leerlingen ook aan community en zijn ze in staat elkaar te bemoedigen.

Demonstration of mastery

Studenten laten zien dat zij over de academische en sociale doelen van een schooljaar meesterschap hebben verkregen. De presentatie ervan aan het eind van het schooljaar wordt bijgewoond door leraren, studenten, ouders en leden van de community. Dit proces is erop gericht om een leider te worden, die empowered is, die weet waar hij het over heeft.

A tone of decency and trust

Het zevende uitgangspunt geeft richting aan de omgang met elkaar in een gemeenschap die school heet. Het gaat daarbij om vertrouwen, culturele verschillen, verwachtingen, groei en ontwikkeling. ‘Volwassenen laten bij elke gelegenheid zien dat ze vertrouwen, respect en fatsoen hebben’.

Commitment to the entire school

Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de hele school. Leraren  worden goed gehoord over de randvoorwaarden, maar uiteindelijke besluiten over details van het curriculum, roosters, keuze van leermiddelen en specifieke aanpakken worden onvoorwaardelijk in de handen van de directeur en de staf gelegd.De sleutel ligt bij de inzet van de leraren voor het leren in de gehele school. Elke leraar is generalist, adviseur voor individuele leerplannen en manager voor de stages.

 Resources dedicated to teaching and learning

Deze clip illustreert het 9e gemeenschappelijke beginsel, waarin administratieve en budgettaire doelstellingen slechts de student en de leraren dienen. Ze zorgt voor concurrerende salarissen voor  het personeel en houden de  kosten per leerling vergelijkbaar met de uitgaven van een traditionele school. Soms ten koste van een dienst of service binnen de school. Daarvoor zijn weer gezamenlijke besluiten nodig.

Democracy and equity

Leraren in Essential Schools zijn op zoek naar leerpunten zodat zij kunnen voldoen aan de behoefte van elke individuele student om hun schoolcarrière af te ronden en goed burgerschap te verwerven. Zowel staf als studenten hebben invloed op het curriculum. Dit beleid is een gezamenlijke poging teleurstellingen te vermijden. De schoolcultuur is in de opvatting van The Essential Schools het belangrijkste podium om onderwerpen als rechtvaardigheid en democratie in te brengen. Studenten wordt de gelegenheid geboden hun verstand te laten spreken en hun stem te laten horen om voor zichzelf en anderen op te komen. Urgente vragen (Essential Questions) nodigen iedereen uit over de ingebrachte gesprekspunten na te denken en ideeën toe te voegen. ‘Als in jouw behoeften wordt voorzien, hoe zou jouw leren er dan uitzien?’

De Leerschool organiseert ook in 2013 studiereizen naar The Essential Schools in Boston, al of niet in combinatie met een bezoek aan het jaarlijkse Fall Forum in San Francisco. Klik hier voor meer informatie.